Katedra Ekonomiki Usług

Katedra Ekonomiki Usług funkcjonuje od 1 stycznia 2017 roku. W Katedrze zatrudnionych jest 12 osób. Funkcję kierownika sprawuje prof. dr hab. Barbara Marciszewska.

Główny obszar badań Katedry to ekonomiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju usług  w ujęciu makro- i mikroekonomicznym oraz globalnym, z odniesieniem do poszczególnych branż gospodarki; obejmuje on m.in.:

 • rozwój usług w gospodarce (w tym turystycznych, hotelarskich, organizacji czasu wolnego, kształtujących jakość życia, prozdrowotnych, edukacyjnych, marketingowych, organizacji przedsięwzięć biznesowych),
 • kształtowanie jakości usług; zarządzanie usługami poprzez jakość,
 • podaż i popyt w sektorze usług turystycznych,
 • uwarunkowania rozwoju usług w regionie,
 • potrzeby konsumpcyjne w zakresie usług,
 • postawy i zachowania konsumentów na rynku usług,
 • ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorstw w różnych sektorach usług,
 • edukacja do kultury i rekreacji,
 • współczesne trendy w marketingu (marketing emocjonalny, ambient marketing i inne).

Katedra Ekonomiki Usług współpracuje ze środowiskiem biznesu oraz z samorządami terytorialnymi. Rozwój tej współpracy zauważalny jest w  kształceniu studentów podjętym w dwóch specjalnościach: Turystyka i Hotelarstwo na pierwszym stopniu kształcenia (poziom licencjacki) oraz Menedżer Innowacji w Usługach – na studiach magisterskich. Katedra – dzięki doświadczonej kadrze naukowo-dydaktycznej  - stawia sobie za cel ukształtowanie właściwych postaw zawodowych oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sektora usług, w tym  turystycznych i hotelarskich, zdolnych do rozwiązywania problemów pojawiających się w dynamicznie rozwijających się gospodarkach w skali globalnej i regionalnej. Pracownicy Katedry posiadają doświadczenie we współdziałaniu z otoczeniem instytucjonalnym, m.in. w zakresie prowadzenia szkoleń kadry przedsiębiorstw, udział w międzynarodowych i krajowych  projektach badawczych, organizacji sympozjów i konferencji. Do innych aktywności pracowników Katedry należą:

 • członkostwo  we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych,
 • członkostwo w  zespołach eksperckich powoływanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe,
 • uczestnictwo w stażach badawczych i zespołach badawczych,
 • aktywność w koordynowaniu i realizacji projektów międzynarodowych i krajowych,
 • organizacja lub współorganizacja międzynarodowych i krajowych konferencji (sympozjów, kongresów, warsztatów),
 • aktywność w upowszechnianiu wiedzy, w tym organizacji festiwali nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki oraz działalności popularnonaukowej,
 • realizacja projektów dla praktyki gospodarczej.

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Mariusz Schmidt
05.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
W.Suszek 20.10.2017