Projekt "Łap wiatr w żagle!"

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Realizuje projekt w ramach

Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

„Łap wiatr w żagle”

 

 

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych (w wieku 13-16) w postaci warsztatów poruszających tematykę związaną z rynkiem, przedsiębiorczością, komunikacją interpersonalną, budowaniem zespołów.

Celem Projektu jest także nabywanie kompetencji społeczno-wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wyżej określonym przedziale wiekowym.


Ideą projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów. Dotyczy to m.in. :

  • pracy zespołowej  - młodzież zostanie zapoznana z koncepcjami organizacji pracy zespołowej, jej istotą, mechanizmem tworzenia efektywnych zespołów i ich znaczeniem,
  • kreatywności - uczniowie nauczą się tworzyć nowe idee, koncepcje, powiązania z istniejącymi już ideami i koncepcjami związanymi z ekonomią i przedsiębiorczością; dzięki nauce kreatywnego myślenia uzyskają zdolność tworzenia oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań problemów,
  • przedsiębiorczości - uczniowie dowiedzą się czym jest przedsiębiorczość i dlaczego odgrywa ona kluczową rolę na świecie,
  • krytycznego myślenia  - uczniowie poznając i wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia nauczą się rozumieć pojęcia racjonalności, niepewności i ryzyka związanego z funkcojowaniem podmiotów rynkowych,
  • rozwiązywania problemów - nauczą się doskonalić umiejętności interpersonalne i społeczne

Realizacja projektu przyczyni się u beneficjentów do rozbudzenia ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju, twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, propagowania kultury innowacyjności.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Koszty ogółem 55 500 /PLN/     Dofinansowanie 53 835 /PLN/

Biuro projektu: Uniwersytet Morski w Gdyni       Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Katedra Zarządzania i Ekonomii, 81-225 Gdynia ul. Morska 81-87,  pok. B 415 tel./fax. 58 55 86 w. 539

http://wpit.am.gdynia.pl/projekt-lap-wiatr-w-zagle      e-mail: umoatwpit.am.gdynia.pl

 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
30.05.2018
Wprowadzenie:
I.Straczewska 30.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
I.Straczewska 18.02.2019