Zasady rekrutacji na studia III stopnia (studia doktoranckie)

Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, spełnia warunki rekrutacji oraz posiada deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki.

Wymagane dokumenty

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji oraz złożyć w terminie od 12.06.2017 r. do 15.07.2017 r. w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych WPiT ul. Morska 83 Gdynia (godziny urzędowania dostępne tutaj) następujące dokumenty (w białej teczce):
1)    podanie o przyjęcie na studia doktoranckie do pobrania tutaj,
2)    kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj,
3)    3 fotografie,
4)    kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię, 
5)    dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów I-go i II-go stopnia, 
6)    zaświadczenia o znajomości języków obcych w przypadku gdy kandydat takie posiada, 
7)    deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki, 
8)    absolwenci szkół wyższych za granicą składają oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju, 
9)    dowód wniesienia opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie (numer konta poniżej), 
10)    inne, potwierdzające:
a. udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, itp.,
b. pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, itp.

Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne (3000 zł/semestr).

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia doktoranckie odbędą się w dniach od 19.07.2017r. do 21.07.2017r. w Dziekanacie Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.
O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani w dniu złożenia dokumentów lub telefonicznie do dnia 10 lipca 2017r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji (I tura)nastąpi 21 lipca 2017r.

W przypadku gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany przewiduje się II turę rekrutacji od 03.08.2017r. do 21.09.2017r. prowadzoną w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych ul. Morska 83 Gdynia. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia doktoranckie, w II turze rekrutacji odbędą się w dniach od 19.09.2017r. do 21.09.2017r. w Dziekanacie Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani w dniu złożenia dokumentów.

Ogłoszenie wyników rekrutacji (II tura) nastąpi 21.09.2017r.

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

A.Ocieczek
24.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
W.Suszek 04.04.2018