Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów I stopnia

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

  1. Podanie (kwestionariusz osobowy) wydrukowane z IRK.
  2. Dokument tożsamości do wglądu
  3. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł).
  4. Dwa kolorowe zdjęcia wykonane na jasnym tle, podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL oraz zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej.
  5. Oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości.
  6. Oryginał i kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
  7. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko kierunek Towaroznawstwo. 

Dokumenty należy składać osobiście w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku dostarczania dokumentów przez osoby trzecie wymagane jest upoważnienie notarialne.

Wzór oznaczenia teczki dla kandydatów na studia I stopnia

* wydrukuj wzór i naklej na swoją teczkę.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Suszek
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 28.06.2019