Misja i cele strategiczne

Strategia Rozwoju Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
na lata 2016-2021 

WIZJA 

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, jako jednostka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dobrze zarządzająca posiadanymi zasobami oraz zmianami prowadzącymi do wzrostu efektywności działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, znaczącym ośrodkiem naukowym, kształcącym kadry w dziedzinie nauk ekonomicznych na potrzeby gospodarki.

MISJA 

Prowadzenie badań naukowych i komercjalizacja ich wyników, podnoszenie jakości kształcenia studentów, efektywna współpraca z otoczeniem gospodarczym oraz tworzenie warunków organizacyjnych dla rozwoju społeczności akademickiej Wydziału.

CELE STRATEGICZNE 

W nawiązaniu do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2016-2020, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa ustala następujące cele strategiczne:

W zakresie kształcenia

 1. Podnoszenie jakości oraz sprawności i efektywności procesu kształcenia,

 2. Umacnianie pozycji Wydziału jako jednostki kształcącej kadry na potrzeby

  gospodarki, w szczególności gospodarki morskiej.

Cele realizowane są poprzez:

 1. Doskonalenie programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia,

 2. Dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy,

 3. Rozwój oferty studiów podyplomowych, w tym MBA, odpowiadających potrzebom stałego podnoszenia kwalifikacji osób aktywnych zawodowo oraz zapewnienie im możliwości uczenia się przez całe życie,

 4. Tworzenie, rozwijanie oraz promocję atrakcyjnej oferty studiów I oraz II stopnia w języku angielskim,

 5. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez:

  • Zatrudnianie profesorów zagranicznych,

  • Intensyfikację wymiany studentów w ramach programu ERASMUS+,

  • Zwiększenie liczby wyjazdów pracowników Wydziału w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ oraz innych programów,

  • Współpracę Wydziału z uczelniami partnerskimi w zakresie tworzenia warunków do uzyskiwania podwójnych dyplomów,

  • Zwiększenie zainteresowania studentów zagranicznych studiami na WPiT,

 1. Rozwijanie współpracy z organizacjami i pracodawcami krajowymi oraz międzynarodowymi, w tym z Rady Partnerów, w celu doskonalenia programów kształcenia oraz zapewnienia studentom WPiT szerszych możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych,

 2. Zwiększenie możliwości uzyskiwania przez studentów Wydziału certyfikatów potwierdzających uzyskane kompetencje zawodowe,

 3. Wspieranie działalności studentów w kołach naukowych, organizacjach studenckich, oraz ich aktywności kulturalnej i sportowej,

 4. Monitorowanie losów absolwentów Wydziału oraz wdrożenie programu współpracy z nimi.

W zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 1. Wzrost aktywności naukowej oraz podnoszenie jakości badań odpowiadających współczesnym wyzwaniom naukowym oraz potrzebom gospodarki,

 2. Zwiększenie wykorzystania efektów badań w praktyce poprzez realizowanie przedsięwzięć innowacyjnych oraz współpracę z praktyką gospodarczą.

Cele realizowane są poprzez:

 1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi naukowemu i zawodowemu nauczycieli akademickich, prowadzących do zwiększenia potencjału naukowego oraz wzrostu efektywności badań,

 2. Zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych, a w szczególności z tytułem profesora,

 3. Podejmowanie działań zmierzających do uzyskania uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ekonomia,

 4. Rozwój współpracy naukowej WPiT z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami,

 5. Dążenie do zwiększenia udziału nauczycieli akademickich Wydziału, w tym w ramach tworzonych zespołów interdyscyplinarnych, w przygotowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych finansowanych z programów krajowych i międzynarodowych,

 6. Rozwijanie kompetencji Wydziału jako ośrodka doradczego i eksperckiego poprzez podejmowanie prac badawczych oraz rozwojowych w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym,

 7. Poszerzenie reprezentacji pracowników WPiT w organizacjach naukowych i gospodarczych,

 8. Włączenie studentów i doktorantów do udziału w realizacji prac naukowo- badawczych prowadzonych na Wydziale.

W zakresie organizacji i zarządzania Wydziałem oraz rozwoju bazy badawczej i dydaktycznej

 1. Racjonalizacja struktury organizacyjnej oraz wzrost efektywności zarządzania Wydziałem,

 2. Modernizacja i doskonalenie bazy badawczej i dydaktycznej Wydziału.

 

Cele realizowane są poprzez:

 1. Dostosowanie struktury organizacyjnej oraz form zarządzania Wydziałem do efektywnej realizacji założonych zadań oraz racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich i materialnych,

 2. Tworzenie motywacyjnego systemu realizacji zadań w celu dalszego rozwoju i pełnego wykorzystania kompetencji zawodowych pracowników Wydziału,

 3. Poprawa warunków pracy i studiowania poprzez modernizację i rozbudowę bazy materialnej WPiT służącej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,

 4. Dążenie do szerszego pozyskiwania i wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych na działalność i rozwój WPiT,

 5. Doskonalenie systemu wirtualnego dziekanatu zapewniającego e-usługi dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych,

 6. Podejmowanie działań promocyjnych i wizerunkowych oraz zwiększenie zaangażowania pracowników w ich realizację.

Cele strategiczne i szczegółowe realizowane będą w formie następujących zadań operacyjnych:

 • Prowadzenie co najmniej jednej specjalności w języku angielskim,

 • Uwzględnienie w ofercie kształcenia co najmniej trzech studiów podyplomowych w każdym roku akademickim,

 • Zatrudnienie w każdym roku akademickim co najmniej trzech profesorów zagranicznych,

 • Odbywanie części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ przez co najmniej 20 studentów w każdym roku akademickim,

 • Wyjazdy do uczelni zagranicznych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ oraz innych programów przez co najmniej sześciu pracowników WPiT w każdym roku akademickim,

 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora przez co najmniej jednego pracownika w każdym roku,

 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przez co najmniej jednego pracownika w każdym roku,

 • Uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ekonomia do 2020 r.,

 • Opublikowanie co najmniej jednej pracy naukowej w ciągu roku przez każdego nauczyciela akademickiego,

 • Zwiększenie liczby publikacji wysokopunktowanych (30 punktów i więcej) z listy A MNiSW,

 • Zwiększenie liczby publikacji naukowych opracowanych wspólnie ze studentami i doktorantami,

 • Przygotowanie i złożenie w każdym roku co najmniej jednego wniosku o realizację projektu badawczego lub rozwojowego przez każdą Katedrę,

 • Wykorzystanie premii Dziekana oraz innych instrumentów ze sfery zarządzania jako narzędzi stymulujących wzrost aktywności naukowo-badawczej. 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Alina Jażdżewska
06.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 07.11.2019