Menedżer Innowacji

Kierunek: 

Innowacyjna gospodarka

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Menedżer Innowacji w Usługach

Kierunek: Innowacyjna Gospodarka

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia – 4 semestry - dyplom magistra
 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

 • Absolwent jest wyposażony w  poszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu ekonomiki i marketingu usług;
 • Absolwent ma wiedzę na temat usług innowacyjnych, możliwości wykorzystania innowacji technologicznych, organizacyjnych i procesowych w usługach;
 • Absolwent jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych, marketingowych, consultingowych, szkoleniowych oraz podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie doskonalenia jakości i dystrybucji usług;
 • Absolwent potrafi kształtować pożądane relacje pomiędzy świadczeniodawcą i świadczeniobiorcą sektora prywatnego i publicznego;
 • Absolwent posiada także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, w związku z czym nie są mu obce problemy zmian w procesach otoczenia;
 • Absolwent jest świadomy granic zastosowania techniki w usługach.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

 • Absolwent zdobędzie umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w sferze usług w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję krajową oraz międzynarodową;
 • Absolwent potrafi identyfikować źródła pomysłów na innowacje w sferze usług. Potrafi projektować usługi tak, aby wzmacniać relacje z klientem poprzez interaktywność i personalizację oferty. Potrafi m.in.:
 • Dostosować usługi/obsługę (w tym e-usługi) do specyficznych wymagań klientów (np. osób niepełnosprawnych, seniorów),
 • Potrafi uwzględnić społeczny charakter innowacji,
 • W projektowaniu usług wykorzystywać takie innowacje jak m.in.: współpraca peer-to-peer, crowdsourcing, banki czasu, technologie wspomagające,
 • Zarządzać relacjami z klientem,
 • Projektować systemy lojalnościowe,
 • Wykorzystywać aplikacje, media społecznościowe, niestandardowe działania promocyjne do wspierania oferty usługowej.

W zakresie postaw Absolwent  jest zdolny do: inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych decyzji i działań zawodowych; jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną i innych/ dobro wspólne; potrafi kształtować cechy przywództwa i przedsiębiorczości; staje się przywódcą samego siebie i innych ludzi oraz świadomości pełnionej roli zawodowej i  społecznej. Absolwent jest przygotowany również do pracy zespołowej. Powyższe kompetencje sprawiają, że Absolwent jest zdolny podjąć kontynuację edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

 • Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych pod-sektorach usług i segmentach na rynku krajowym i międzynarodowym oraz do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, administracji publicznej, fundacjach, stowarzyszeniach.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
Anonim 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2019