Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością

Kierunek: 

Towaroznawstwo

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia
 • 3 semestry dla absolwentów z tytułem inżyniera - dyplom magistra inżyniera,
 • 4 semestry dla absolwentów z tytułem licencjata - dyplom magistra

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Towaroznawstwa współczesnych oraz innowacyjnych produktów spożywczych i przemysłowych,
 • Procesów kształtujących  jakość produktów podczas produkcji, transportu i przechowywania,
 • Nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w towaroznawstwie,
 • Metod oceny autentyczności i identyfikowalności towarów,
 • Systemów certyfikacji jakości wyrobów,
 • Znormalizowanych systemów zarządzania (jakością, bezpieczeństwem żywności),
 • Systemów zarządzania jakością w laboratoriach,
 • Metod i technik doskonalenia jakości produktów i usług.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:

 • Kształtowania oraz oceny jakości współczesnych oraz innowacyjnych produktów spożywczych i przemysłowych,
 • Doboru i stosowania nowoczesnych metod analitycznych oceny jakości produktów,
 • Pobierania próbek towarów,
 • Wykonywania usług rzeczoznawczo-kontrolnych w zakresie kontroli jakościowej i ilościowej artykułów rolno-spożywczych oraz ładunków masowych oraz sporządzania ekspertyz,
 • Oceny autentyczności oraz projektowania systemów identyfikowalności towarów,
 • Planowania i wdrażania działań związanych z atestacją i certyfikacją jakości wyrobów,
 • Projektowania, wdrażania oraz oceny systemów zarządzania w laboratoriach pomiarowych i badawczych,
 • Planowania i wdrażania działań związanych z doskonaleniem znormalizowanych systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych różnych branż,
 • Doboru i stosowania metod i technik rozwiązywania problemów związanych z jakością wyrobów i usług,
 • Kierowania zespołem rozwiązującym problemy związane z jakością produktów i usług,
 • Ciągłego poszerzania wiedzy oraz rozwoju kompetencji niezbędnych do odpowiedzialnej realizacji zadań należących do towaroznawcy.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach różnego typu, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych różnych branż na stanowiskach specjalistów w zakresie zarządzania jakością oraz kształtowania i kontroli jakości wyrobów i usług. Absolwenci specjalności Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rzeczoznawczo-kontrolnych jako specjaliści odpowiedzialni za próbobranie oraz jakościową i ilościową kontrolę towarów. Są również przygotowani do pełnienia funkcji pełnomocnika kierownictwa ds. systemów zarządzania w przedsiębiorstwach oraz laboratoriach pomiarowych i badawczych, a także do pracy w jednostkach akredytujących i certyfikujących, oddziałach kontroli towarowo-celnej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, strukturach UE w zakresie tworzenia warunków prawnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów oraz kreowania polityki produktowej, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakości produktów  i usług oraz instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
Anonim 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2019