Rachunkowość i Finanse

Kierunek: 

Innowacyjna gospodarka

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Rachunkowość i Finanse

Kierunek: Innowacyjna Gospodarka

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia – 4 semestry - dyplom magistra
 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • System ujmowania, grupowania i prezentacji informacji finansowych w działalności gospodarczej,
 • Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • Metody analizy finansowej,
 • Podatki w działalności gospodarczej.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

 • Ewidencja operacji gospodarczych w podmiotach gospodarczych,
 • Sporządzanie rozliczeń podatkowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych,
 • Dokonywanie oceny sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu,
 • Obsługa programu komputerowego do prowadzenia księgowości.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w różnych podmiotach gospodarczych bez względu na formę własności i rodzaj działalności, a także do obsługi finansowo-księgowej i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent z dyplomem magistra po odbyciu odpowiedniej praktyki i spełnieniu ustawowych wymagań może ubiegać się o certyfikat księgowego uprawniający do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
Anonim 28.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2019