Studia II stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunki Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo przebiega następująco:

Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, liczonych wg wzoru:

WPR = 0,6 x dyp + 0,4 x ols

gdzie:
WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego
dyp – ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich
ols – średnia ocena z ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich

W toku postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia kandydat musi przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata lub inżyniera) wraz z suplementem zawierającym informacje o średniej ocen ze studiów.

W przypadku, gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu – do wstępnego przyjęcia honorowane będzie zaświadczenie o odbytych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną średnią ocen ze studiów, oceną na dyplomie oraz uzyskanym tytułem) potwierdzonym przez uczelnie, której kandydat jest absolwentem.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w "Uchwale Nr 145/XVI Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 29 listopada 2018 roku"

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Karolina Gwarda
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 28.06.2019