Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów II stopnia

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej w odpowiednio oznaczonej teczce (wzór poniżej):

  1. Podanie (kwestionariusz osobowy) wydrukowane z IRK.
  2. Dokument tożsamości do wglądu
  3. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł). 
  4. Dwa kolorowe zdjęcia wykonane na jasnym tle, podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL oraz zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej.
  5. Oryginał i ksero dyplomu oraz suplementu do dyplomu (w wypadku gdy uczelnia Kandydata nie wydała jeszcze dyplomu do przyjęcia honorowane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata wraz z oceną końcową i średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia).
  6. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko kierunek Towaroznawstwo. 

Dokumenty należy składać osobiście w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku dostarczania dokumentów przez osoby trzecie wymagane jest upoważnienie notarialne.

Wzór oznaczenia teczki dla kandydatów na studia II stopnia

* wydrukuj wzór i naklej na swoją teczkę.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

K.Gwarda
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 28.06.2019