Rejs do nauki

Przyciski

 

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu, nr projektu SONP/SP/550352/2022, kwota dofinansowania wynosi 100000,00 zł., a całkowita wartość projektu - 111200,00 zł.

 

Projekt pn. „Rejs do nauki”

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni właśnie zakończył się dwuletni projekt pt. „Rejs do nauki”, na który pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, moduł: Popularyzacja ­nauki i promocja sportu. Autorką i kierownikiem projektu była dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WZNJ.

Celem projektu była popularyzacja nauki, promocja wymiany wiedzy i upowszechnienie wyników badań naukowych wśród szerokiego grona odbiorców, w tym przypadku młodzieży ze szkół średnich w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. W okresie od września 2022 roku do czerwca 2024 roku młodzież i nauczyciele wzięli udział w 64 wykładach i warsztatach, które umożliwiły im zapoznanie się z interdyscyplinarnymi osiągnięciami naukowymi pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W realizację projektu zaangażowane były prawie wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału, łącznie 16 nauczycieli akademickich.

Tematyka zajęć była różnorodna i dotyczyła m.in.:

  • genezy powstawania bursztynu i rodzajów inkluzji w nim występujących,
  • źródeł energii odnawialnej z rejonów morskich oraz metod ich pozyskiwania,
  • sposobów ratowania zanikających gatunków zwierząt morskich,
  • zachowania ekosystemu morskiego oraz prawidłowej segregacji, utylizacji i recyklingu odpadów,
  • wpływu żywienia na oś mózgowo-jelitową,
  • wpływu żywności na zdrowie człowieka,
  • zaburzeń odżywiania oraz znaczenia profilaktyki zdrowotnej,
  • kształtowania kompetencji miękkich, ich znaczenia w relacjach międzyludzkich,
  • wyzwań związanych z rozwojem współczesnych rynków biznesu elektronicznego
  • roli portów i terminali morskich w globalnym systemie logistycznym.

Pierwotnie zaplanowano, że udział w projekcie weźmie 960 uczniów szkół średnich i 32 nauczycieli/opiekunów, a w rezultacie uczestniczyło łącznie, aż 1821 uczniów i 78 nauczycieli/opiekunów ze szkół średnich. Do projektu zgłosiło się 50 szkół z 22 miast z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektu była zgodna ze Strategią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024, szczególnie w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz transferu wiedzy i technologii. Projekt wpisał się również w wytyczne logo HR Excellence in Research, które podkreślają upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań oraz zaangażowanie społeczne.

Realizacja projektu miała pozytywny wpływ na lokalną społeczność, wzmacniając więzi między Uniwersytetem a regionem oraz promując wartości związane z edukacją, nauką i innowacyjnością.

Zachęcamy do skorzystania z webinariów, które są dostępne na platformie YouTube oraz stronie internetowej projektu (link: https://wznj.umg.edu.pl/webinaria).

Autorka:
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

 

 

 

Wytworzył informację:

16.02.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.02.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.07.2024