Progress

Przyciski


Projekt pt. „PROGRESS - Rozwój naukowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w naukach o zarządzaniu i jakości” dofinansowany ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. Wartość dofinansowania projektu wynosi 1 551 000,00 zł.

Projekt pn. „PROGRESS - Rozwój naukowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w naukach o zarządzaniu i jakości”

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizacje projekt pt. „PROGRESS - Rozwój naukowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w naukach o zarządzaniu i jakości” dofinansowany ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. Wartość dofinansowania projektu wynosi 1 551 000,00 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie rozpoznawalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w kraju i zagranicą jako ośrodka o wysokim potencjale naukowo-badawczym w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości poprzez podniesienie jakości badań naukowych realizowanych przez pracowników Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości.

Osiągnięcie tych zamierzeń będzie możliwe dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci szkoleń i seminariów naukowych rozwijających wiedzę i kompetencje pracowników badawczo-dydaktycznych i doktorantów, ich udział w zagranicznych stażach badawczych, krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, organizację konkursów na mikrogranty badawcze oraz umożliwienie dostępu do naukowych baz danych i specjalistycznych raportów oraz wsparcia doradczego w zakresie analizy danych.

Działania realizowane w ramach projektu są skierowane do różnych grup pracowników badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na WZNJ i doktorantów realizujący badania w dyscyplinie NoZiJ.

WSPARCIEM W RAMACH PROEJKTU ZOSTANĄ OBJĘCI:

  • profesorowie tytularni,
  • doktorzy habilitowani,
  • adiunkci prowadzący badania naukowe w procesach habilitacyjnych,
  • doktoranci Szkoły Doktorskiej,
  • asystenci realizujący badania naukowe w ramach rozpraw doktorskich.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.

Poprawa jakości badań naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości i skuteczności ich publikowania w prestiżowych wydawnictwach naukowych.

Działanie 1.
Przygotowanie i realizacja cyklu seminariów naukowych z edytorami prestiżowych wydawnictw naukowych w celu zapoznania pracowników WZNJ i doktorantów z przykładami dobrych i złych praktyk publikacyjnych w czasopismach w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości oraz właściwego doboru czasopism do zakresu badań naukowych.

Działanie 2.
Organizacja cyklu szkoleń dla pracowników badawczo-dydaktycznych WZNJ i doktorantów dotyczących organizacji procesu badawczego i metodyki pracy badawczej, a także sposobów nawiązywania współpracy z ośrodkami w kraju i zagranicą w celu ich komercjalizacji.

Działanie 3.
Utworzenie Centrum Analiz Badawczych (CAB) na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości oferującego pomoc pracownikom badawczo-dydaktycznym WZNJ i doktorantom w analizach ilościowych i jakościowych wyników badań.

Działanie 4.
Zakup dostępu do naukowych baz danych i specjalistycznych raportów dla pracowników badawczo-dydaktycznych WZNJ i doktorantów w celu ułatwienia dostępu do najnowszych osiągnięć naukowych.

Działanie 5.
Dofinansowanie publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach naukowych dla pracowników badawczo-dydaktycznych WZNJ i doktorantów.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.

Podniesienie jakości badań naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości poprzez internacjonalizację i rozwój współpracy z prestiżowymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Działanie 6.
Dofinansowanie badań naukowych realizowanych przez pracowników badawczo-dydaktycznych WZNJ i doktorantów – konkursy na mikrogranty dla najlepszych inicjatyw badawczych.

Działanie 7.
Organizacja krajowych i zagranicznych staży badawczo-naukowych dla pracowników badawczo-dydaktycznych WZNJ i doktorantów prowadzących badania w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Działanie 8.
Dofinansowanie udziału pracowników badawczo-dydaktycznych WZNJ i doktorantów w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Działanie 9.
Działania służące utrwaleniu rezultatów planu zaplanowane na 2027 rok.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

  • są zgodne z wytycznymi logo HR Excellence in Research, którym szczyci się UMG (Europejska Karta Naukowca, KE, Bruksela, 2006);
  • wpisują się w założenia Strategii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024, Cel II. Cel w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i transferu wiedzy i technologii;
  • korespondują z celami szczegółowymi Strategii UMG, które odnoszą się do podejmowania działań na rzecz rozwoju potencjału naukowego i podniesienia jakości działalności naukowobadawczej oraz współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz instytutami naukowo-badawczymi, a także przemysłem w celu komercjalizacji wyników badań (Cel 1 Projektu, Dział. 1).

WYNIKI PROJEKTU powinny mieć pozytywny wpływ na wyniki przyszłej ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPARSZAMY DO WSPÓŁPRACY

KONTAKT:

Kierownik Projektu
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
E-mail: j.kizielewiczatwznj.umg.edu.pl
Tel. 58 558 63 94, pok. B432.

Wytworzył informację:

16.01.2024
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.01.2024
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.03.2024