Usługi badawcze, ekspertyzy

Analiza dostępności transportowej obiektów oraz przygotowanie strategii zmian i planów mobilności

Analiza dostępności transportowej obiektów, badania ankietowe preferencji przemieszczania się osób, opracowanie wyników oraz przygotowanie strategii zmian w sposobie podróżowania osób, przygotowanie planów mobilności

Słowa kluczowe: analiza dostępności, strategia zmian mobilności, plany mobilności

 

Doradctwo i ekspertyzy w zakresie technologii produktów rybnych i paszowych

Ekspert FAO w zakresie przetwórstwa ryb i bezkręgowców

Słowa kluczowe: produkty rybne, pasze

 

Doradztwo w zakresie oceny finansowej i ekonomicznej projektów i przedsięwzięć rozwojowych oraz inwestycyjnych

Przygotowanie studiów wykonalności i analiz CBA zgodnie z wymaganiami programów rozwojowych, krajowych i europejskich, Ocena opłacalności przedsiewzięc gospodarczych i projektów inwestycynych pod kątem finasowym, ocena kondycji finansowej podmiotu

Słowa kluczowe: studium sykonalności, CBA, AKK, analiza finasowa, controlling, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów

 

Doradztwo w zakresie produkcji żywnosci ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej

Doradztwo w zakresie identyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, wsparcie podczas procedury rejestracji produktów na liscie MRiRW, ocena jkaości i bezpieczeństwa żywności ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, doradztwo w zakresie spełniania warunków dotyczących sprzedaży bezpośredniej

Słowa kluczowe: żywność ekologiczna, tradycyjna, regionalna, rolnictwo zrównoważone

 

Doradztwo w zakresie prognozowania trwałości przechowalniczej żywności

Badania przechowalnicze, testy przyspieszone, witamina C, antocyjany, chlorofile, karotenoidy, polifenole, zdolność zmiatania wolnych rodników (DPPH), właściwości sorpcyjne (izotermy sorpcji, mikrostruktura powierzchni, matematyczne modele), właściwości fizykomechaniczne (opadalność, rozpraszalność, sypkość)

Słowa kluczowe: żywność mrożona, żywność odwodniona

 

Doradztwo w zakresie tworzenia systemów informacyjnych, pomiarowych i analitycznych monitrujących zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach

Modele statystyczne i deterministyczne identyfikacji źródeł zanieczyszczeń oraz analizy porównanwcza pomiarów, dobór modeli i analiz w zależnosci od celu i dostępnosci danych, Modelowanie stochastyczne/statystyczne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Zastosowania metod ilościowych w ochronie środowiska, Ocena jakości danych pomiarowych np. z sieci automatycznego monitoringu powietrza czy innych baz danych, systemy wsparcia prac analitycznych w obszarze modelowania statystycznego procesów gospodarczych i ochrony środowiska

Słowa kluczowe: statystyka, modele, zanieczyszczenie powietrza, model EPA, model PMF, ANOVA, Analiza czynnikowa, Analiza Składowych Głównych, model GRM, procesy stochastyczne, modele wielowymiarowe, skale pomiarowe

 

Doradztwo w zakresie zastosowania technologii internetowych i mobilnych

Analiza i ocena autorskich modeli e-biznesu. Opracowanie strategii informatyzacji firmy. Ocena efektywności i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Ocena funkcjonalności i użyteczności rozwiązań informatycznych i mobilnych

Słowa kluczowe: e-biznes, aplikacje internetowe i mobilne, funkcjonalność, użyteczność, bezpieczeństwo systemów

 

Ekonomiczna analiza skutków regulacji prawnych w sektorze transportu

Przygotowanie dokumentu Ocena Skutków Regulacji, analiza dokumentów prawnych oraz regulacji (dyrektyw, rozporządzeń), Identyfikacja i kwantyfikacja potencjalnych skutków regulacji prawnych dla społeczno-gospodarczego oraz sektora TSL

Słowa kluczowe: OSR, analiza prawa, ekonomiczne skutki prawa 

 
 

Ekspertyzy dotyczące transportu morskiego towarów niebezpiecznych

Analizy i oceny w zakresie warunków transportu towarów niebezpiecznych drogą morską

Słowa kluczowe: towary niebezpieczne, transport morski

 

Konsultacje i doradztwo w zakresie zagospodarowania odpadów

Zagospodarowanie odpadów kompozytowych

Słowa kluczowe: recykling, odpady kompozytowe

 

Projektowanie innowacyjnych produktów spożywczych

Opracowanie innowacyjnych prod. spoż. od koncepcji, poprzez rozwiazania technologiczne do stworzenia gotowego produktu

Słowa kluczowe: innowacje produktowe

 

Wsparcie eksperckie w obszarze wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności

Dokumentowanie systemów zarządzania, ocena dokumentacji systemów zarządzania, audity wewnętrzne systemów zarządzania

Słowa kluczowe: System zarządzania jakością, ISO 9001, ISO14000, ISO 22000

 

Wsparcie eksperckie w przygotowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstw oraz analizy rynków sektora TSL

Przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem branży portowej i żeglugowej, Badanie rynków towarowych i usług transportowych i logistycznych oraz prognozowanie przyszłych zmian na rynkach, prognozowanie popytu

Słowa kluczowe: strategia rozwoju, sektor TSL, cele i zadania rozwojowe, analiza rynku, prognozowanie popytu, rynki towarowe, ocena konkurencyjności

 

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w gospodarce morskiej

projektowanie, organizowanie, zarzadzanie projektami, transfer wiedzy między nauką i biznesem

Słowa kluczowe: klaster, konsorcjum, innowacja, wiedza, nauka, biznes

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

Kamil Ciesielski
07.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 07.04.2017